Til hovedsiden
    

   
    Bli medlem
    Siste nytt
    Artikler
    Bildeserier
    Temasider
    Bildearkiv
    Foredrag
    Effekter til salgs
    Lenker
    Spørsmål og svar
    Spør oss
    Prosjektoppgave
    Om oss
    NAF på Facebook
    Kontakt oss
    Nettstedskart
    Hovedsiden
Trykk for å lese mer om sitatet
 
Norsk Astronautisk Forening
Vedtekter
 

 

Skriv ut | Tips en bekjent

 

 

§1 Navn og formål

Foreningens navn er Norsk Astronautisk Forening. Foreningens formål er å spre interesse for og kjennskap til all aktivitet som retter seg mot bruk og utforskning av verdensrommet.

§2 Internasjonal tilknytning

Foreningens styre forvalter tilknytningen til nasjonale og internasjonale organisasjoner.

§3 Medlemskap

Enhver person kan opptas som personlig medlem. Personer under 15 år må imidlertid ha foresattes samtykke. Skoler, biblioteker, bedrifter, firmaer, institusjoner, osv., kan tegne seg som gruppemedlem.

Personlige medlemmer mottar all informasjon i ett eksemplar og har stemmerett på generalforsamlingen. Gruppemedlemmer mottar all informasjon i tre eksemplarer. Gruppens kontaktperson har adgang til foreningens møter og har stemmerett som et personlig medlem.

Enhver person tilknyttet gruppen har adgang til medlemsmøter, eventuelt mot et inngangsgebyr som fastsettes av foreningens styre.

§4 Kontingent

Innmeldingsgebyr og årlig medlemskontingent fastsettes for hvert år av generalforsamlingen. Betaling av medlemskontingent skal skje innen én måned etter kunngjøring av kontingentsatser.

Medlemmer som ikke har betalt innen fristens utløp, skal motta inntil to purringer. Medlemmer som ikke har betalt innen én måned etter utsendelse av siste purring, skal strykes.

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Styret skal innkalle til generalforsamling. Innkallingen skal skje skriftlig med minst to ukers varsel, og inneholde dagsorden.

Generalforsamlingen velger selv sin ordstyrer og referent til å føre protokoll. Det kan bare stemmes over saker som er ført opp på dagsorden, og ikke over saker som tas opp under «Eventuelt».

Alle vedtak gjøres ved enkelt stemmeflertall, unntatt lovendringer og vedtak om oppløsning av foreningen. Blanke stemmer regnes som ikke avgitt, og skal ikke tas med i opptellingen. Ved stemmelikhet i saker som ikke gjelder lovendringer, oppløsning eller valg, har ordstyreren dobbeltstemme.

Blant de stemmeberettigede deltakerne på generalforsamlingen velges to personer, som ikke er medlemmer av styret, til å lese gjennom og skrive under protokollen etter generalforsamlingen.

§6 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av mars hvert år. Den velger styre og revisor, behandler styrets årsberetning, foreningens regnskap, saker styret tar opp, samt saker som er meldt skriftlig til styret innen den 1. januar samme år som generalforsamlingen avholdes.

Årsberetning, revidert regnskap, styrets forslag til styremedlemmer og revisor, samt andre forslag innkommet innen fristen ovenfor, skal følge med i innkallingen.

Foruten medlemmer som har betalt kontingent for året forut for generalforsamlingen, har medlemmer som er kommet til fra årsskiftet, stemmerett på den ordinære generalforsamlingen.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom styret beslutter det eller 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Slik generalforsamling innkalles av styret og holdes innen tre måneder etter at krav om det ble framsatt. Skal ordinær generalforsamling holdes innen denne frist, kan de to generalforsamlingene slås sammen.

Holdes ekstraordinær generalforsamling før årets kontingent er forfalt til betaling, gjelder regelen i paragraf 6 tredje ledd også med hensyn til stemmerett på den ekstraordinære generalforsamlingen. Ellers har bare medlemmer som har betalt kontingent for samme år, stemmerett.

§8 Styret

Styret består av fem til ni medlemmer. Av disse skal det være én leder, én kasserer og én sekretær. Det kan velges inntil to vararepresentanter til styret.

Styret har foreningens daglige ledelse, med lederen som daglig leder. Styremøter avholdes når lederen finner det ønskelig, eller når minst to styremedlemmer ber om det.

Eventuelle vararepresentanter skal innkalles til alle styremøter, men har bare stemmerett når styret for øvrig ikke er fulltallig. Styret er beslutningsdyktig når de frammøtte utgjør over halvparten av tallet på faste medlemmer i styret.

Alle avgjørelser i styret fattes ved enkelt stemmeflertall. Hvert styremedlem har bare én stemme, selv om vedkommende har flere verv. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Har lederen forfall, velger styret en ordstyrer, som i tilfelle stemmelikhet har dobbeltstemme.

Leder og kasserer har hver for seg fullmakt til å opptre og underskrive for foreningen i forretningsforhold.

§9 Revisor

Revisor skal revidere regnskapet for foreningen og foreningens fond, og avgi innberetning til ordinær generalforsamling. Vararevisor foretar denne revisjonen dersom revisor er forhindret.

§10 Redaksjonskomiteen

Styret har ansvaret for å nedsette en redaksjonskomite, der minst ett av medlemmene også må være medlem av styret. Redaksjonskomiteen forestår utgivelse av foreningens publikasjoner og annen skriftlig, faglig informasjon til medlemmene.

§11 Valg

Styret, foreningens revisor og vararevisor velges for ett år av den ordinære generalforsamlingen. Velges disse av ekstraordinær generalforsamling, fungerer de til første ordinære generalforsamling. Funksjonstiden starter straks etter at den generalforsamlingen som foretok valgene, er hevet.

Kandidater til verv kan foreslås av alle stemmeberettigede medlemmer. Til ordinær generalforsamling skal styret innstille kandidater. Benkeforslag kan framsettes. Kandidater må være medlemmer av foreningen.

Leder velges ved særskilt avstemning. Er det mer enn én kandidat til et verv, skal avstemningen skje skriftlig. Hvis flere enn én, men ikke alle, kandidater får samme stemmetall, foretas omvalg mellom disse. Hvis alle kandidater får samme stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning.

Etter disse valgene foretas valg til de gjenværende ledige verv som styremedlemmer. Er det flere kandidater enn ledige verv, skal avstemningen skje skriftlig. Hver stemmeseddel kan da inneholde inntil så mange navn som det er ledige verv. Stemmesedler med flere navn skal forkastes. Er et navn ført opp flere ganger på samme stemmeseddel, regnes dette som én stemme. Får flere kandidater like mange stemmer på siste ledige plass, foretas omvalg mellom disse etter reglene om omvalg i tredje ledd.

Er det flere enn to kandidater til vervene som vararepresentanter, velges disse etter de samme regler som i forrige ledd.

Revisor og vararevisor velges av generalforsamlingen etter de samme regler som gjelder for valg av leder og nestleder. Revisor og vararevisor kan ikke være medlemmer av styret.

Er det ved noe valg færre enn eller like mange kandidater som ledige verv, kan disse velges enkeltvis uten skriftlig avstemning med mindre skriftlig avstemning besluttes av generalforsamlingen.

Styret konstituerer seg selv. Det innebærer at styret selv fordeler andre verv enn vervet som leder, dog med den begrensning av leder ikke kan være kasserer.

§12 Annen informasjon

Styret har ansvaret for at medlemmene mottar innkallinger til møter og den nødvendige informasjon om foreningens alminnelige forhold. Styret bør i dette arbeidet gjøre bruk av foreningens publikasjoner.

Ett eksemplar av lovene og alle vedlegg til disse skal sendes til hvert nytt medlem av foreningen innen én måned etter at vedkommende har betalt medlemskontingent og innmeldingsgebyr. Hvis det på en generalforsamling blir vedtatt én eller flere endringer i lovene eller vedlegg til disse, skal de fullstendige lovene og vedleggene publiseres senest i det andre nummeret av foreningsbladet som sendes til trykking etter denne generalforsamlingen.

§13 Reisefond

Foreningen skal ha et eget reisefond, som disponeres av styret etter retningslinjer fastsatt i egne vedtekter, som er godkjent av generalforsamlingen. Styret skal på hver ordinær generalforsamling orientere om disposisjoner vedrørende fondet i siste regnskapsår og fondets status.

Fondets regnskap revideres sammen med foreningens øvrige regnskap.

§14 Lovendringer

Disse lover kan bare endres av ordinær generalforsamling. Lovendringer kan bare besluttes ved 2/3 flertall, og trer i kraft når generalforsamlingen er hevet.

§15 Oppløsning av foreningen

Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles dersom 2/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig krever det. Hvis slikt krav framsettes, skal styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Her skal det foretas skriftlig avstemning over forslaget, som må få 3/4 av de avgitte stemmer for å bli vedtatt.

Oppløses foreningen, tilfaller dens midler Norsk Teknisk Museum. Ingen har krav på hel eller delvis tilbakebetaling av medlemskontingent eller innmeldingsgebyr. Opplysninger om foreningens oppløsning sendes medlemmene innen én måned etter denne generalforsamlingen.

 
 
 

Alt stoff på romfart.no/.com/.org er opphavsrettslig beskyttet.
romfart.no/.com/.org eies og drives av Norsk Astronautisk Forening.